Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem in aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. In scopul procesari comnezilor, a onorarii acestora, si a incheierii contractului de vanzare, vanzatorul colecteaza datele personale ale clientilor, respectiv numele, prenumele, denumirea, adresa de domiciliu si adresa de livrare, numarul de telefon, adresa de email și v�rsta, in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prelucrăm numele, prenumele, numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră in vederea efectuarii rezervarii si/sau raspunderea solicitarilor si a mesajelor primite prin formularul de contact. Toate aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor financiar-contabile și fiscale impuse de legislația in materie, dar nu mai mult de 5 ani. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor in condiții de securitate. Nu prelucrăm date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Respectăm și asigurăm in mod strict confidențialitatea datelor prelucrate. Nu dezvăluim datele dec�t pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru indeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi o valoare esențială. De asemenea, putem furniza datele cu caracter personal ale dumneavoastră și altor companii cu care ne aflăm in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători etc.. In vederea plasarii unei rezervari, clientul va furniza datele si informatiile solicitate in formularul on-line de rezervare sau prin telefon, refuzul comunicarii informatiilor solicitate impiedicand vanzatorul sa inregistreze si sa onoreze rezervarea efectuata. Proprietarul, precum şi operatorul acestui website nu sunt răspunzători pentru erorile clientilor in introducerea acestor date sau de eventuale date false furnizate de acestia. Clientul are obligatia de a furniza date corecte si conforme cu realitatea, purtand intreaga raspundere pentru incorectitudinea informatiilor transmise vanzatorului. Datele personale nu vor fi v�ndute, transferate sau distribuite sub nici o formă unor terţe părţi ori in alte țări, cu excepţia cazului in care sunt solicitate de autorităţile publice competente, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Recomandăm tuturor utilizatorilor acestui website să işi ia toate măsurile de siguranţă atunci c�nd oferă date personale online şi să verifice periodic starea şi acurateţea acestor date. Utilizatorii sunt răspunzători in mod direct de modul in care işi protejează datele de logare av�nd in vedere că poate suporta consecinţele unei utilizări neautorizate. Drepturile dumneavostră Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces si de interventie asupra datelor personale furnizate. In acest sens, aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, aveți acces la datele respective, precum și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă. La cerere, noi vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, vă vom percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. in cazul in care ne veți adresa cererea in format electronic și cu excepția cazului in care solicitați un format material, informațiile vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent (word, pdf etc.). De asemenea, clientii au dreptul la rectificarea, modificarea și actualizarea datelor prelucrate. Astfel, aveți dreptul de a obține de la noi, fără int�rzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Țin�ndu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără int�rzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal fără int�rzieri nejustificate in cazul in care există unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; Vă veți retrage consimțăm�ntul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; Vă veți opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze in ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legilor din Rom�nia; in cazul in care vom comunica datele dumneavoastră societăților de curierat sau celorlalți parteneri, iar dumneavoastră veți solicita ștergerea acestora, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a informa partenerii care prelucrează datele că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. Datele nu vor fi șterse dacă: prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al legilor din Rom�nia sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public; din motive de interes public in domeniul sănătății publice; prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță. Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării in cazul in care se aplică unul din următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor prelucrate; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă veți opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicit�nd in schimb restricționarea utilizării lor; noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le veți solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță. in cazul in care prelucrarea datelor a fost restricționată in cazurile sus-menționate, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțăm�ntul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al Statului Rom�n. in cazul in care ați obținut restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, veți fi informată de către de noi inainte de ridicarea restricției de prelucrare. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent și care poate fi citit automat. Aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, direct de la noi către un alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului menționat anterior nu aduce atingere dreptului dumneavoastră la ștergerea datelor. Orice client are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea tuturor drepturilor menționate anterior, va puteti adresa oricand cu o cerere scrisa la sediul nostru din Cluj-Napoca, Strada Fagetului, Nr. 5B, jud. Cluj, Romania. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate intr-o alta tara. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda cumparatorul declarati si acceptati in mod expres ca datele dumneavoastre personale sa fie incluse in baza de date a HotelStil.com si vă dați acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul executării rezervarilor efectuate. Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să impiedice executarea contractului incheiat intre dumneavoastră și noi. in acest caz, noi vom fi exonerați de răspundere. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați și să depuneți pl�ngere impotriva noastră in fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum și in fața intsanțelor de judecată competente.